Strona Główna > Szkolenia > Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie zakupami

Czas trwania: 15-11-2012 - 16-11-2012

Cena: 1290 PLN

Polska / Mazowieckie

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Brak loga
  • Województwo: Mazowieckie
  • Miasto: Warszawa
  • Adres: Puławska 15
  • Imię i nazwisko: Maja Kramer
  • Telefon: +48 61 852 33 53

Opis:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z „Best Practices” wykorzystywanymi w budowaniu i rozwijaniu łańcucha dostaw. W trakcie zajęć opanowane zostają również metody analizy wskaźnikowej i procesowej, jak i proponowania usprawnień dla Value Stream w SCM. 
Realizowane są liczne warsztaty np. mające na celu odpowiednio wykazanie wpływu poziomu komunikacji między działami i partnerami gospodarczymi na jakość funkcjonowania łańcucha dostaw – Beer Game, jak i inne umożliwiające przećwiczenie wykorzystywania i wdrażania najwartościowszych technik Lean - Pull. Występują również odniesienia do konkretnych narzędzi informatycznych, jak i omawiane są też zasady stosowania teorii ograniczeń - TOC.
Nacisk położony jest na procesowe zrozumienie interakcji zachodzących między planowaniem, gospodarką magazynową i transportową, a zarządzaniem poziomem zapasów. Uczestnicy opanowują zasady prowadzenia audytu łańcucha dostaw.

Szkolenie kierowane jest do osób uczestniczących w łańcuchu dostaw i nim zarządzający.
Szkolenie kierowane jest do Kierowników logistyki i produkcji, planistów , liderów zmian oraz pozostałych osób uczestniczących w procesach logistycznych (technologów, zaopatrzeniowców, handlowców)

Zdobyta wiedza
• Poznanie zasad użycia Lean i TOC dla rozwoju łańcucha dostaw.
• Przyswojenie zasad doskonalenia łańcucha dostaw poprzez zrównoważoną kartę wyników – Balanced Scorecard, lub model KAIZEN.
• Przedstawienie zasad przejścia od Push do Pull.
• Zapoznanie się z możliwościami systemów klasy ERP.
• Poznanie możliwości najnowszych technologii logistycznych wykorzystywanych do skracania LT (czasu realizacji operacji logistycznych), jak np. RFID.

Nabyte umiejętności
• Zrozumienie jakie funkcje można pełnić w łańcuchu dostaw w trakcie transformacji do „Lean przedsiębiorstwa”.
• Zrozumienie zasad użycia standardu APICS®, metody SCOR®, lub też audytu ABCD Oliver Wight.
• Opanowanie zasad sterowania procesami łańcucha dostaw, planowania przepływu materiałów i informacji, sterowania zapasami, transportem i gospodarką magazynową.
• Nabycie umiejętności usprawniania i optymalizacji procesów logistycznych (identyfikacja siedmiu źródeł strat).

Dzień 1

1. Wprowadzenie do tematyki zarządzania łańcuchem dostaw
Zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami/działami. Wpływ jakości tych relacji na efektywność ekonomiczną funkcjonowania procesu logistycznego.
a. Wskaźnik OTP (Order to Payment Process).
b. „Wyniesienie ponad perspektywę mojego działu” i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania sprzecznych celów – warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznie działań firmy (warsztat pt. „Zmiany, zmiany, zmiany …”).
c. Zbieżność, rozbieżność celów odrębnych podmiotów gospodarczych w łańcuchu dostaw -przykłady.

2. Strategie realizacji zamówień i podstawy funkcjonowania efektywnego łańcucha dostaw
a. Różnice między Push a Pull.
b. Wskaźnik P/D i możliwości planowania popytu.
c. Trzy główne strategie realizacji zamówień.
d. Analiza „trzech wymiarów” - dla poszukiwania obszarów usprawnień.

3. Zarządzanie procesowe – rola strumienia wartości - Value Stream
a. Przyczyny powstania metody Lean i obszary strat istotne w łańcuchu dostaw.
b. Co to jest „Value Stream” - zasady prowadzenia analizy procesowej.
c. Omówienie modelu SCOR®, i analizy ABCD Oliver Wight – dekompozycja, mierniki i kategoryzacja procesów logistycznych.
d. Kaizen, jako propozycja sterowania procesem ciągłego doskonalenia i wdrażania zmian w łańcuchu dostaw - reguły postępowania.
 - Dlaczego drobne usprawnienia są tak istotne?
 - Właściciele procesu Kaizen i korzyści z uczestniczenia w nim.
e. Virtual Enterprise Scorecard – „Balanced Scorecard” czyli zróważona karta wyników dla całego łańcucha dostaw - przykład i zasady stosowania.
 - Warsztat z mapowania przykładowego procesu, doboru wskaźników, monitorowania zmian, wspierania zbieżności celów i proponowania usprawnień.

4. Zarządzanie łańcuchem dostaw na przykładzie „beer game” – dystrybucja na drodze do Pull
Przeprowadzenie symulacji Beer Game (gra opracowana na MIT stanowiąca warsztat dla całej grupy. Dane przetwarzane i prezentowane w oparciu o dostarczone rozwiązanie informatyczne) dla wykazania, jak przepływ informacji wpływa na łączny koszt funkcjonowania współpracujących działów i przedsiębiorstw.
a. Prezentacja zasad gry i przeprowadzenie symulacji.
b. Zrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami łańcucha logistycznego („walka” poszczególnych podmiotów).
c. Pomiar kosztów nieefektywnego funkcjonowania łańcucha.
d. Agregacja wyników i ich obróbka statystyczna (wykładowca realizuje to zadanie po godzinach warsztatów) - prezentacja w kolejnym dniu szkolenia.Dzień 2

1. Prezentacja wyników Beer Game – dyskusja
a. Zaprezentowanie tzw. „Bullwhip Effect” powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążenia, jak i zapasów magazynowych poszczególnych jednostek wytwórczych w przedsiębiorstwie, jak i w zewnętrznym łańcuchu logistycznym.
b. Identyfikacja czynników podnoszących koszty.
c. Zaproponowanie rozwiązań mających podnieść efektywność wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów logistycznych.
d. Wskazówki dla sterowania i planowania zapasów w obszarze łańcucha wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

2. Warsztat - symulacja harmonogramowania prac
Uczestnicy realizują w grupach symulację dotyczącą planowania obciążenia zasobów firmy w warunkach posiadania ograniczonych zdolności. Zespoły rywalizują ze sobą w pozyskiwaniu zleceń i ofert, jak i minimalizowaniu kosztów celem uzyskania korzystnego dla siebie wyniku ekonomicznego. Gra pozwala zrozumieć zależność między jakością obsługi klienta, czasami realizacji dostaw i wysyłek, a decyzjami dotyczącymi określania właściwych poziomów stanów magazynowych. Gra umożliwia również poznanie zasad podejmowania decyzji „make or buy”. Grupa uzyskująca wynik lepszy od prowadzącego zajęcia otrzymuje nagrodę.

3. „Best Practices” w Supply Chain Management
Zaprezentowanie wybranych najlepszych technik w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Dobór właściwych „Best Practices” (prowadzący korzysta z szerszego zakresu niż wymieniony poniżej) dla bieżąco zgłaszanych przez grupę lub prezentowanych przez prowadzącego przykładów.
a. Prognozowanie na przykładzie metod planowania popytu - identyfikacja popytu utraconego.
b. Rola systemów CRM.
c. Planowanie potrzeb dystrybucji DRP, jak i DRPII (Distribution Resource Planning).
d. Plan operacji i sprzedaży – unikanie konfliktów między dystrybucją, sprzedażą, planowaniem produkcji, marketingiem i finansami poprzez SOP (Sales and Operations Plan) - SOP jako podstawa realizacji planów przedsiębiorstwa.
 - Zasady wykonywania prac nad SOP.
 - Zasady stosowania MRPII w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
e. Zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej. Przedstawienie systemu RFID - metody redukcji czasów operacji logistycznych - LT.
 - Wypunktowanie obszarów w logistyce, w których uzyskujemy oszczędności w czasach operacji (skracanie LT).
 - Prezentacja systemu RFID na przykładzie filmu przedstawiającego rozwiązania SAP i sieci Metro – „future store”. Prezentacja praktycznych przykładów wdrożeń RFID.
f. Zasady kalkulacji zapasu bezpieczeństwa – SS.
g. Analiza ABC i XYZ stanów magazynowych.
h. Metody kalkulacji wielkości zamówienia – kody planistyczne.
i. Controlling w logistyce.
j. Wpływ wąskiego gardła na kierunek harmonogramowania działań.
k. Przykład wykorzystanie TOC w praktyce bezpośredniej sprzedaży „zdolności firmy” klientom.

4. Porównanie zasad Lean i TOC (teorii ograniczeń) – które rozwiązanie jest lepsze dla rozwoju łańucha?
Różnice i podobieństwa obu koncepcji. Zaprezentowane zostają przykłady zastosowań, jak i silne i słabe strony powyższych metod.

5. Prawidłowe metody identyfikacji przyczyn powstawania kosztów, przykłady użycia rachunku kosztów działań - ABC (Activity Based Costing).
Jaka jest rzeczywista marża na moich produktach? Co w moich działaniach buduje, a co redukuje wartość mojej firmy? Grupa osób biorąca udział w szkoleniu poprzez poznanie metody ABC będzie wiedziała jak szukać w przyszłości odpowiedzi na powyższe pytania.
a. ABC jako metoda budowy rentowności łańcucha dostaw.
b. Prezentacja różnych „kluczy” i „nośników” dla rozliczenia kosztów.
c. Omówienie wad i zalet stosowania konkretnych „kluczy”.

6. Sesja podsumowań
Dokonywane jest podsumowanie zajęć w uzupełnieniu o refleksje zebrane w trakcie ich trwania. Proponowane są dalsze prace dla kontynuowania rozwoju swoich kompetencji. Realizowana jest sesja ocen.